Thursday, 18 August 2011


Soal-Soal PAI SMP Kelas 9 semester 1

Standar Kompetensi

Memahami ajaran hadits tentang menuntut ilmu

Kompetensi Dasar

1. Membaca Al Hadits tentang menuntut ilmu

2. Menyebutkan arti Al Hadits tentang menuntut Ilmu

3. Menjelaskan makna menuntut ilmu seperti dalam hadits

I. Isilah titik-titik di bawah ini sehingga menjadi pernyataan yang benar!

1. Bagi umat Islam, menuntut ilmu itu hukumnya ….

2. Dengan ilmu pengetahuan seseorang dapat hidup ….

3. Seseorang tidak dikatakan berilmu apabila ….

4. Ilmu yang wajib dikembangkan oleh umat Islam adalah ….

5. Allah akan … orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.

6. Utlubul ‘ilma minal mahdi ilal lahdi”. Hadits tersebut menjelaskan agar setiap muslim menuntul ilmu ….

7. Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia berada di … hingga ia kembali.

8. Mempelajari ilmu yang berhubungan dengan kehidupan akhirat hukumnya ….

9. Dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia adalah ….

10. Mempelajari ilmu kedokteran, keperawatan, komunikasi, astronomi hukumnya ….

II. Jawablah soal-soal berikut ini dengan uraian yang jelas dan tepat!

1. Sebutkan kewajiban-kewajiban orang yang berilmu!

2. Jelaskan fungsi ilmu bagi kehidupan manusia!

3. Sebutkan larangan-larangan bagi orang yang berilmu!

4. Bagaimana pendapatmu terhadap orang-orang yang berilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya?

5. man khoroja fi tholabul ‘ilmi fahuwa fii sabilillah hatta yarji

Jelaskan isi kandungan dari hadits di atas!

Categories:

0 komentar:

Post a Comment

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!